Algemene Voorwaarden

Dit is de algemene voorwaarden van M/M StraatSport, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 78625394.

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van M/M StraatSport georganiseerde sport activiteiten en clinics. 
1.2 Onder sport activiteiten verstaan wij het volgende:

 • EMS Styles trainingen
 • Glove WorkOut
 • Kickboks training
 • Circuit 55+
 • KickFun
 • Voetbalfit
 • Boks training
 • Straatvoetbal training
 • Veldvoetbal training 
 • Clinics bij scholen/bso's/bedrijven
 • Gymlessen

1.3  Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen
2.1  Het lidmaatschap van M/M StraatSport is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. 
2.2  Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van M/M StraatSport.
2.3  Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.
2.4  M/M StraatSport behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap
3.1 Aanmelding voor deelname aan de trainingen van M/M StraatSport vindt plaats middels inzending van het inschrijfformulier.
3.2 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, ZoetermeerPas van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en IBAN) aan M/M StraatSport bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van M/M StraatSport waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht worden genomen.
3.3 Ieder inschrijfformulier dient digitaal te zijn ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van de desbetreffende deelnemer.
3.4 De overeenkomst tussen M/M StraatSport en de deelnemer zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger treedt in werking als het inschrijfformulier digitaal retour is ontvangen.
3.5 Voor het lidmaatschap geldt de volgende leeftijden:
- Thai/Kickboksen een minimum leeftijd van 4 jaar tot en met 65 jaar (dit geldt bij ouder en kind kickboksen)
- Glove WorkOut een minimum leeftijd van 18 jaar
- EMS workout een minimum leeftijd vanaf 18 jaar
3.6 Inschrijven voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van een kwartaal of een halfjaar en wordt automatisch verlengd met een kwartaal indien er niet wordt opgezegd. 
3.7 Er zijn in een jaar 4 kwartalen. De data's van de kwartalen worden bij de hoofdstukken van de sportactiviteiten bekend gemaakt.
3.8 Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
3.9 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
3.10 Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw lidmaatschap.
3.11 Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer (alsmede zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) zich expliciet akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Artikel 4. Betaling
4.1  De contributie dient voor de 1 ste van een nieuwe kwartaal binnen te zijn dus vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober bijgeschreven te zijn op het IBAN van M/M StraatSport. 
4.2 Wij sturen 15 dagen vóór het begin van het nieuwe kwartaal u een lesgeld mail waarin wij aangeven wat het te betalen bedrag dient te worden en wanneer dit bedrag op ons IBAN bijgeschreven dient te worden.
4.3 Wij sturen geen acceptgiro.
4.4 Indien de betaling niet vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober op onze rekening is bijgeschreven dan rekenen wij € 5,- administratiekosten.
4.5 Mocht het lidmaatschap tijdens een lopend seizoen in gaan dan zal de contributie daarop aangepast worden.
4.6 De contributie zal afgestemd zijn op het aantal gegeven lessen.
4.7 Als de contributie niet is voldaan kan er niet meegetraind worden.
4.8 De contributie zal door middel van automatische incasso aan M/M StraatSport worden voldaan.

Artikel 5. Opzegging
5.1 De wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer kan M/M StraatSport schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het kwartaal.
5.2 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.
5.3 
Opzeggingen dienen een maand voor het einde van ieder kwartaal bij ons binnen te zijn. Opzeggingen binnen kwartaal 1 dienen uiterlijk op 28/29 februari, binnen kwartaal 2 dienen uiterlijk op 31 mei, binnen kwartaal 3 dienen uiterlijk 31 augustus en binnen kwartaal 4 dienen uiterlijk 30 november binnen te zijn. 
5.4 Na het schriftelijk verzoek tot opzegging van het lidmaatschap te hebben ontvangen zal M/M StraatSport het lid voorzien van een schriftelijke bevestiging.
5.5 Bij tussentijdse afmelding van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1  M/M StraatSport is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen of toeschouwers.
6.2  M/M StraatSport is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van voorwerpen of sportbenodigdheden van derden.
6.3  M/M StraatSport is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door M/M StraatSport geboden activiteiten. Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
6.4 M/M StraatSport stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemers opgelopen bij de trainingen. M/M StraatSport is niet aansprakelijk voor (een) reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

Artikel 7. Afwezigheid en annulering
7.1  Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer 24 uur voorafgaand aan de desbetreffende training zich telefonisch of per mail af te melden.
7.2  Het lesgeld zal niet worden verrekend en/of gerestitueerd voor de periode dat deelnemer afwezig is.
7.3 Annulering door deelnemer is mogelijk tot twee weken na inschrijving. Bij annulering wordt € 30,- aan administratiekosten in rekening gebracht en verrekend met het betaalde lesgeld. Deze bepaling geldt niet indien de lessen reeds zijn gestart.

Artikel 8. Wijziging van de voorwaarden
8.1  M/M StraatSport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat M/M StraatSport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s).
8.2  De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op www.mmstraatsport.nl.
8.3  Wijziging of aanpassing van de voorwaarden zal door M/M StraatSport via de website bekend worden gemaakt.

Artikel 9. Klachten
9.1  Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te 
nemen via info@mmstraatsport.nl.

Artikel 10. Foto's/video's
10.1 Tijdens de trainingen, clinics, gymlessen of evenementen kunnen er beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiemateriaal voor M/M StraatSport. 
10.2 De beeldmaterialen die gemaakt worden kunnen gepubliceerd worden op onze 
 website, promotie materiaal en social media.

Artikel 11. ZoetermeerPas
11.1 Leden kunnen alleen aan de trainingen deelnemen bij M/M StraatSport als ze gebruik maken van hun eigen persoonsgebonden ZoetermeerPas.
11.2 Voor kinderen is het sport budget voor 2024 € 235,-.
11.3 Voor dames en heren vanaf 19 jaar is het sport budget voor 2024 € 185,-.
11.4 Wanneer leden voor het eerst deelnemen aan een training moet voor het begin van deze training de ZoetermeerPas worden gescand. 
11.5 Wanneer er onvoldoende saldo op uw pas staat zal u een mail van ons ontvangen met het bedrag dat u zelf moet overmaken naar het IBAN van M/M StraatSport.
11.6 Bij gebruik van de ZoetermeerPas dient de contributie in 1 termijn te worden voldaan.

Artikel 12. Overige zaken
12.1 Indien door overmacht, bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden 
 en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de trainingen geen doorgang  
 kunnen vinden, zullen deze trainingen daar waar mogelijk worden ingehaald. Als dan 
 vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.
12.2 Wijzigingen of aanpassingen van de lessen, zal door M/M StraatSport via de website en social media  
 worden bekend gemaakt.
12.3 Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
12.4 Bij wangedrag van een deelnemer kan M/M StraatSport het lidmaatschap per direct beëindigen, zonder restitutie voor de periode dat de deelnemer afwezig is.
12.5 Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
12.6 Elk handelen met geweld, niet zijnde in of direct aansluitend op een duel om de bal, waardoor een ander pijn of letsel kan oplopen is niet toegestaan.
12.7 Van alle begeleiders zijn wij in bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
12.8 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van M/M StraatSport. 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram