Gedragsregels trainers

De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties. 

Een trainer, coach of begeleider:
Zorgt voor een veilige omgeving
Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies
Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter
Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan
Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht
Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende, kleinerende en/of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport
Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan bij de contactpersoon van M/M STRAATSPORT.

Ziet toe op naleving van regels en normen
Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan de contactpersoon bij M/M STRAATSPORT en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig
Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld weddenschappen of andere zaken. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. Drinkt tijdens het coachen geen alcohol.

Meldt overtredingen van deze gedragscode
Meld overtredingen van deze code bij de contactpersoon van M/M STRAATSPORT. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Contactpersoon
De contactpersoon van M/M STRAATSPORT Monique de Ruiter is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

Meer informatie
Ga naar Centrum Veilige Sport Nederland. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram