Gedragsregels sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

De sporter:
Is open
Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldin- gen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Respecteert anderen 
Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheids- rechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presen- teert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken
Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving
Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af 
Raak (buiten de normale sportbe- oefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels
Lees de algemene voorwaarden, privacyverklaring, deze gedragsregels en alle andere afspraken die tijdens de trainingen worden gemaakt, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde
Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Discrimineren of uitsluiten is in Nederland bij wet verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet. In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

Pesten
Als sport staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag.

Seksuele intimidatie
Je hebt het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als dat een volwassen persoon is, een medesporter of een trainer: het is niet ok! Praat erover met je ouders en neem contact met ons op.

Is eerlijk en sportief
Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten
Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meldt overtredingen van deze gedragscode
Meld overtredingen van deze code bij de contactpersoon van M/M STRAATSPORT. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Contactpersoon
De contactpersoon van M/M STRAATSPORT Monique de Ruiter is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. 

Meer informatie

Ga naar Centrum Veilige Sport Nederland


 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram