Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van M/M StraatSport, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78625394.

Uw privacy
M/M StraatSport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met personeelsgegevens. M/M StraatSport houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of het inschrijfformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
 
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat M/M StraatSport in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. M/M StraatSport gebruikt uw persoonsgegevens voor:
-      Het verlenen van toegang tot onze website
-      Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
-      De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
-      Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
-      Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website 
-      Product- en dienstontwikkeling
-      Het bepalen van strategie en beleid
-      Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot M/M StraatSport
-      Het versturen van digitale berichten
-      Het beantwoorden van vragen als u via een contactformulier contact met ons opneemt
-      Financiele administratie
-      Opstellingen en teamindelingen
 
Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
-      NAW-gegevens
-      E-mailadres
-      (mobiel) telefoonnummers
-      Geslacht
-      Geboortedatum
-      Nationaliteit
-      Betaalgegevens
-      IP-adres
-      Technische browserinformatie
-      Cookie ID
-      Klik- en surfgedrag
-      Social media accounts
-      Zoetermeerpas
-   Voetbalervaring

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. 
 
Gegevensbeveiliging
M/M StraatSport, gaat zorgvuldig om met verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Bewaartermijn
M/M StraatSport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Cookies
Op de website van M/M StraatSport worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de werkende website of die van een derde partij.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.
 
Contactgegevens
M/M StraatSport
info@mmstraatsport.nl
+31(0)6 14403956/+31(0)6 34846777 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram