Algemene Voorwaarden Clinics

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aangaande Clinics die gesloten worden tussen M/M StraatSport, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 78625394 en derden.

Artikel 1. Definities
1.1 Aanvangsdatum: De datum waarop de Clinic gehouden wordt.
1.2 Boeking: Boeking geschiedt door middel van ondertekening van de orderbevestiging. Een boeking wordt pas definitief nadat het verschuldigde bedrag door M/M StraatSport ontvangen is.
1.3 Boeker: Een (rechts)persoon of diens bevoegde vertegenwoordiger die voornemens is een Clinic te boeken of de (rechts)persoon of diens bevoegde vertegenwoordiger die daadwerkelijk een Clinic geboekt heeft.
1.4 Clinic: Het vooraf tussen M/M StraatSport en Boeker overeengekomen programma van activiteiten.
1.5 Clinicprijs: De vergoeding die de Boeker verschuldigd is aan M/M StraatSport voor het afnemen van een Clinic.
1.6 Deelnemer: Een door de Boeker aangewezen natuurlijk persoon die deelneemt aan de Clinic.
1.7 Locatie: De locatie waar de Clinic wordt gehouden.

Artikel 2. Boeking
2.1 Boeking geschiedt door middel van ondertekening van de orderbevestiging. Mondelinge Boeking is niet mogelijk. Ondertekening dient te geschieden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Boeker. Het staat M/M StraatSport vrij om een Boeking te weigeren om haar gerechtvaardigde redenen.
2.2 Boekingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Boekingen vinden slechts dan doorgang, wanneer de planning van M/M StraatSport dit toelaat. Wanneer een boeking op een bepaalde datum niet mogelijk is, dan trachten partijen een alternatieve datum te vinden.
2.3 Nadat M/M StraatSport de Clinicprijs volledig heeft ontvangen, ofwel een tussen partijen overeengekomen aanbetaling is ontvangen, wordt de Boeking definitief en is de Boeking daarmee bevestigd.
2.4 Alle correspondentie tussen M/M StraatSport en de Boeker verloopt via e-mail. De Boeker zorgt ervoor dat hij het juiste e-mail adres doorgeeft en dat hij M/M StraatSport van een wijziging daarvan direct op de hoogte brengt.

Artikel 3. Betaling van de Clinicprijs/restitutie
3.1 De Clinicprijs voor afname van een Clinic dient vóór de door M/M StraatSport gestelde betalingstermijn van de betreffende Clinic volledig aan M/M StraatSport te zijn voldaan op het aangegeven rekeningnummer. Het staat M/M StraatSport vrij om deze betalingstermijn, die vooraf kenbaar wordt gemaakt, per Clinic in te stellen. De hoogte van de Clinicprijs wordt eveneens vooraf door M/M StraatSport kenbaar gemaakt aan de Boeker. Indien niet aangetoond kan worden door de Boeker dat het bedrag binnen de betalingstermijn aan M/M StraatSport op het aangegeven bankrekeningnummer is betaald, vervalt het recht op afname van de Clinic.
3.2 Indien de betaling plaatsvindt door middel van een eenmalige incasso dient de Boeker ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn bankrekening staat. Indien de Clinicprijs niet geïnd kan worden, vervalt het recht op afname.
3.3 Voor het geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht (denk aan extreme weersomstandigheden, openbare orde en veiligheid, slechte gesteldheid van de locatie waar de clinic gehouden wordt, ziekte van trainers etc.) behoudt M/M StraatSport zich het recht voor om de Clinic voor aanvangsdatum geheel af te gelasten of, na aanvangsdatum, gedeeltelijk af te gelasten. M/M StraatSport en Boeker zullen alsdan, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen voor de Clinic, zoveel mogelijk aansluitend op de oorspronkelijke datum. De Boeker heeft alsdan geen recht op enige vergoeding van schade van welke aard of omvang dan ook als gevolg van de afgelasting.
3.4 M/M StraatSport heeft het recht om een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen als aanvulling op de Clinicprijs.
3.5 Indien de Boeker de Clinic annuleert, wordt een percentage van de Clinicprijs door M/M StraatSport bij de Boeker in rekening gebracht. De percentages zijn terug te vinden in het schema van artikel 3.6.
3.6 Tijdstip van annulering

Tijdstip van annulering

Percentage in rekening gebracht van de clinicprijs

 

Meer dan 2 maanden voor de aanvangsdatum

 

0%, alleen administratiekosten

Meer dan 1 maand voor de aanvangsdatum

25%

Meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum

50%

Meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum

75%

7 dagen of minder voor de aanvangsdatum

100%


3.7 Bij annulering is Boeker te allen tijde verplicht een bedrag aan administratiekosten ten hoogte van tien (10) % van de Clinicprijs bovenop het in rekening gebrachte percentage aan M/M StraatSport te betalen.
3.8 M/M StraatSport zendt aan Boeker een factuur met daarop een overzicht van de kosten van de annulering. Boeker dient deze kosten uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te hebben overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer.
3.9 Indien sprake is van overmacht aan de zijde van Boeker, vindt er geen volledige restitutie plaats door M/M StraatSport aan de Boeker van de Clinicprijs. 

Hoofdstuk 4. De Clinic
4.1 M/M StraatSport stelt de trainers aan voor de betreffende Clinic. De trainers zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. 
4.2 De Boeker stelt M/M StraatSport op de hoogte van eventuele medische problemen, medische gebreken, medische tekortkomingen of aandoeningen van een Deelnemer waarvan hij weet, of redelijkerwijs behoort te weten, dat M/M StraatSport in verband met de te volgen Clinic over deze informatie moet beschikken. Het staat M/M StraatSport vrij om deelname van deze Deelnemer te weigeren op basis van de verkregen informatie.
4.3 De Boeker zorgt ervoor dat de Deelnemers verzekerd zijn tegen ziektekosten en tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Bij gebreke waarvan M/M StraatSport de Deelnemer kan weigeren.
4.4 Afname van een Clinic geschiedt geheel op eigen risico. M/M StraatSport is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van welke aard of omvang dan ook die wordt geleden door de Boeker of een Deelnemer in verband met afname van of deelname aan de Clinic. Zo is M/M StraatSport niet aansprakelijk voor diefstal, letsel, schade aan materialen en / of blessures.
4.5 In geval de Boeker of een Deelnemer zich schuldig maakt aan wangedrag (o.a. mishandeling, geweld, agressie, diefstal, ernstig kwetsen en / of beledigen van medewerkers van M/M StraatSport), heeft M/M StraatSport het recht om de Clinic af te breken zonder restitutie van de Clinicprijs.
4.6 Audiovisuele opnames die zijn gemaakt door de Boeker mogen worden gebruikt voor promotionele of commerciële doeleinden. M/M StraatSport heeft het recht om audiovisuele opnamen te maken van een Clinic, van de Locatie en van de portretten van de Deelnemers, en deze opnamen te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden. De Boeker en / of Deelnemer kan daartegen geen bezwaar maken.
4.7 Alle communicatie over een Clinic loopt per e-mail.

Hoofdstuk 5. Overig
5.1 (Beeld)merken van M/M StraatSport mogen slechts dan ter promotie worden gebruikt door Boeker, wanneer M/M StraatSport hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Toestemming voor het gebruik van de (beeld)merken is slechts ter promotie van de betreffende Clinic. Elke vorm van promotie van de Clinic door Boeker vindt plaats in overleg met M/M StraatSport en pas na de uitdrukkelijke goedkeuring van M/M StraatSport.
5.2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten aangaande een Clinic is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen M/M StraatSport en een Boeker die voortvloeien uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst die zij zijn aangegaan worden beslecht door de bevoegde civiele rechter.
5.3 M/M StraatSport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden onmiddellijk na wijziging van kracht en worden tijdig kenbaar gemaakt aan de Boeker.
E-mailen
Bellen
Instagram