Algemene huurvoorwaarden

Lees de algemene huurvoorwaarden aandachtig door alvorens het afsluiten van de huurovereenkomst.

Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1. Geldigheid
Voor alle bestellingen gedaan via de M/M StraatSport zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

Artikel 2. Contractuele partner, klantenservice
De overeenkomst wordt gesloten met M/M StraatSport, Florence Nightingalelaan 304, 2721 NR, Zoetermeer. Meer informatie vindt u in het colofon. U kunt ons bereiken voor vragen, reclamaties en bezwaren via het contactformulier.

Artikel 3. Het gehuurde
Het contract behelst de huur van een EMS Bodysuit met booster, incl. toebehoren als volgt:
1 x Antelope shirt Origineel
1 x Antelope broek Origineel
1 x Antelope booster Origineel
1 x Antelope elektrode-contactgel
1 x Antelope booster oplaadkabel 
3 x Gebruiksaanwijzing/EMS oefeningen boekje

Artikel 4. Huur periode en beëindiging
De huurperiode is de periode die u kiest vanaf de datum van bestelling. De huurkosten worden vooraf berekend voor alle huurobjecten. De huurovereenkomst wordt telkens verlengd met drie maanden indien niet binnen 30 dagen voor afloop van het huurcontract schriftelijk is opgezegd en indien na het einde van de huurperiode binnen de periode genoemd in artikel 9a niet alle goederen volledig zijn geretourneerd. Opzegging dient door de huurder zelf worden doorgegeven aan info@mmstraatsport.nl.

Artikel 5. Onderhoudskosten en risicoaanvaarding
De huurder draagt zowel de kosten als de risico’s van schade/defect van buitenaf aan het gehuurde en de incidentele vernietiging ervan. Dit geldt tevens voor schade aan de pakken en de reparatiekosten ervan. Softwarematige onregelmatigheden zijn voor rekening van de contractuele partner. De huurder is verplicht om alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van het gehuurde in acht te nemen en te zorgen voor naleving van die voorschriften.
In geval van een verandering in de gezondheidstoestand van de huurder, die een contra-indicatie is volgens de gebruiksaanwijzing, verbindt de huurder zich ertoe het gebruik onmiddellijk te staken totdat de gezondheidstoestand van de huurder is hersteld. De huurprijs moet echter wel betaald worden.
In de volgende gevallen mag de EMS Bodysuit niet, of alleen na ruggespraak met een arts, gebruikt worden. De huurder verklaart dat alle gebruikers 18 jaar of ouder zijn en geen van onderstaande contra-indicaties hebben:

 • In het geval van geïmplanteerde elektrische apparaten (zoals pacemakers).
 • In aanwezigheid van metalen implantaten.
 • Voor gebruikers van insulinepompen.
 • Bij koorts.
 • Bij bekende of acute hartritmestoornissen en andere excitatie- en geleidingsstoornissen van het hart.
 • Bij neuronale aandoeningen, convulsies (bijv. epilepsie) en ernstige gevoeligheidsstoornissen.
 • Bij een bestaande zwangerschap.
 • In geval van bestaande kanker of tumorziekten.
 • Na recente operaties, vooral als verhoogde spiercontracties het genezingsproces zouden kunnen verstoren.
 • Bij gelijktijdige aansluiting op een hoogfrequente chirurgische unit.
 • Bij gelijktijdige aansluiting en/of gelijktijdig gebruik van andere elektrische apparaten die invloed kunnen hebben op de stroomvoorziening of het spierstelsel.
 • Bij acute of chronische ziekten van het maagdarmkanaal.
 • Bij acute spierpijn, spierpijn of spierkrampen.
 • Bij acute ziekten, bacteriële infecties en ontstekingsprocessen.
 • Bij suikerziekte type 1.
 • Bij arteriosclerose en arteriële circulatiestoornissen.
 • Op acuut of chronisch zieke (beschadigde of ontstoken) huid (bijv. pijnlijke en pijnloze ontstekingen, roodheid, huiduitslag (bijv. allergieën), brandwonden, kneuzingen, zwellingen, open wonden en genezende wonden, chirurgische littekens in genezingsproces).
 • Bij stents en bypasses die minder dan 6 maanden actief zijn.
 • In geval van onbehandelde hypertensie, bloedingsstoornis of bloedingsneiging (hemofilie).
 • In de buikwand en liesbreuken.
 • Bij acute invloed van alcohol, drugs of bedwelmende middelen.
 • Bij personen jonger dan 18 jaar.


In het geval van relatieve contra-indicaties mag een EMS training alleen worden uitgevoerd na schriftelijke medische toestemming of eigen verklaring.

 • Bij acute rugpijn zonder diagnose.
 • Bij acute neuralgie en hernia.
 • Bij implantaten ouder dan 6 maanden.
 • Bij ziekten van inwendige organen, vooral bij nieraandoeningen.
 • Bij hart- en vaatziekten.
 • Bij neiging tot trombo-embolische aandoeningen.
 • Bij chronische pijnaandoeningen die niet zijn opgehelderd, ongeacht het lichaamsgebied.
 • Bij alle gevoeligheidsstoornissen met verminderde pijnsensatie (zoals stofwisselingsstoornissen).
 • Bij medische klachten die optreden bij de stimulatiebehandeling.
 • Bij aanhoudende huidirritatie door langdurige stimulatie op dezelfde plaats van de elektrode.
 • Bij een neiging tot bloeden als gevolg van een blessure.
 • In geval van bewegingskinetose.
 • Bij grote vochtophoping in het lichaam en oedeem.
 • Bij het nemen van bepaalde medicijnen.
 • Bij open huidletsels, wonden, eczeem of brandwonden.


Artikel 6. Huurbedrag en Betaling
Het totale huurbedrag per kwartaal bedraagt € 400,- (incl. BTW).
Het te incasseren bedrag is € 400,- (incl. BTW) per kwartaal gedurende de gehele looptijd. Tussentijds kan de huurovereenkomst niet worden stopgezet. Inning vindt plaats door middel van een betaalverzoek. Kosten voor het alsnog incasseren vanwege (bijvoorbeeld) onvoldoende saldo komen volledig voor rekening huurder.

Artikel 7. Uitsluitingen
De huurder verzekert zich ervan dat externe gebruikers, d.w.z. gebruikers met wie geen contractuele relatie bestaat, geen gebruikmaken van het/de huurobject(en). De huurder is hiervoor ook aansprakelijk. Ieder gebruik wordt automatisch opgeslagen in het apparaat en gecontroleerd wanneer het apparaat wordt geretourneerd.

Artikel 8. Informatieplicht
De huurder dient te allen tijde informatie te verstrekken over waar het gehuurde zich bevindt. De huurder dient de contractuele partner vóór de verandering van plaats van levering op de hoogte te stellen van elke afwijkende locatie van het gehuurde.

Artikel 9. Retourzending
9a. De huurder dient binnen 2 werkdagen na afloop van de huurovereenkomst de in punt 3. genoemde zaken in de originele verpakking, gereinigd en gewassen (geldt voor het pak en de booster incl. oplaadkabel) aan de contractuele partner te retourneren. De kosten van verzending en verzekering van de zaken komen ten laste van de huurder. De goederen worden bij binnenkomst gecontroleerd op beschadigingen en volledigheid.
9b. Indien huurder niet voldoet aan zijn in punt 9a. genoemde verbintenis tot teruggave, is de contractuele partner gerechtigd om actie te ondernemen om de zaken retour te halen. De kosten die de contractuele partner hiervoor moeten maken komen volledig voor rekening van de nalatige huurder.
9c. De contractuele partner behoudt zich het recht van eigendom op de in punt 3. genoemde zaken ook voor gedurende de periode welke verstrijkt tussen het moment van beëindiging van de huurovereenkomst en de daadwerkelijke ontvangst van de zaken door de contractuele partner. Houdt de huurder de zaak of zaken na het einde van de huurovereenkomst onder zich, dan zal de huurder voor iedere maand (of gedeelte daarvan) een bedrag aan de contractuele partner schuldig zijn gelijk aan de gebruikelijke huursom totdat de zaak of zaken aan de contractuele partner zijn geretourneerd conform de bepalingen in artikel 9a.

Artikel 10. Herroepingsrecht
Huurders krijgen bij huur via de website van M/M StraatSport een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. De kosten voor het retour zijn voor de huurder. Als de huurder te ver gaat in het uitproberen en er is schade ontstaan, moet de huurder dit gebruik vergoeden. De terugbetaaltermijn voor het betaalde bedrag, dit is uiterlijk 14 dagen na herroeping.

Artikel 11. Geschillen en plaats van jurisdictie
Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 12. Salvatorische clausule
In het geval een of meerdere clausules van deze huurovereenkomst niet bindend zouden zijn, dan wordt deze clausule(s) vervangen door de bepaling die het doel van de oorspronkelijke clausule(s) zou vervullen in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van de huurder.


E-mailen
Bellen
Instagram